حقوق اساسی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق اساسي
قاسم قاسم زاده،علي اکبر گرجي
گالينگور | وزيري | 568 صفحه
چاپ دوم | 1395 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649818146
 
 
220000R 176000R

mixing ibuprofen and weed

mixing xanax and weed mipnet.dk
کتاب حاضر سه فصل مي باشد که در قسمت اول به بحث در کليات از قبيل مبدا و منشأ دولت و تشريح ارکان سه گانه آن، بيان اشکال و اقسام دولت ها، اصل تفکيک قوا و تشريح قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه و ... مي پردازد. در فصل دوم به بحث در حقوق اساسي بعضي از کشورهاي جهان که داراي رژيم سياسي و حکومت مختلف مي باشند اختصاص داده شده است و فصل سوم به منابع حقوقي اساسي ايران که اهم آن ها قانون اساسي و متمم آن و همچنين قوانين انتخابات مجلس شوراي ملي و مجلس سنا مي باشد.
.
.
  
محصولات مرتبط