حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نظام جهاني ارزيابي و حمايت از حقوق بشر جلد دوم
دکتر سيد باقر مير عباسي، فرناز ميرعباسي
شوميز | وزيري | 315 صفحه
چاپ اول | 1395 | 500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003165885
 
 
250000R 200000R

other options besides abortion

buy abortion pill
کتاب حاضر تحت عنوان «نقش ارکان اصلي و شوراي سازمان ملل متحد در حمايت بين المللي از حقوق بشر» متشکل از يک مقدمه، دو بخش اصلي و يک نتيجه گيري کلي است. اين کتاب در مقام روشن ساختن اين موضوع بوده است که ارکان اصلي و شورايي سازمان ملل متحد هر يک به فراخور صلاحيت ها و اختيارات خود و با عنايت به عملکردهاي آنها نقش حمايت بين المللي از حقوق بشر به مفهوم عام آن، مي باشد.
.
.
  
محصولات مرتبط