آیین دادرسی مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه نکات ضروري و کاربردي حقوق آيين دادرسي مدني جلد سوم جلسه اول دادرسي
دکتر سيد احمد باختر
شوميز | رقعي | 52 صفحه
چاپ دوم | 1390 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816364
 
 
10000R 8000R

premarin tablet coupon

premarin coupons printable website
ويژگي هاي مجموعه نکات برجسته و کاربردي حقوق: 1- مطالب به صورت کوتاه و مختصر ارائه شده است. اين ويژگي قدرت يادگيري، فهم و استنباط صحيح از مسائل را افزايش مي دهد. 2- نگاه ويژه و خاص به کاربردي بودن از مسائل را افزايش مي دهد. 3- مطالب به صورت موضوعي و طبقه بندي ارائه شده است. 4- در پايان هر مبحث نمونه هاي کاربردي ارائه شده است.
.
و اما مجموعه حاضر 1- دادخواست نقطه آغازين هر پرونده حقوقي بوده که آثار متعددي بر آن بار مي شود. 2- طرح صحيح دادخواست از تجديد دادخواست احتمالي يا تکميل آن (که چه بسا متحمل پرداخت هزينه دادرسي مجدد و اتلاف وقت است)جلوگيري مي کند. 3- چنانچه دادخواست به نحو صحيح اقامه شده باشد نه تنها دادگاه را مکلف به رسيدگي مي کند بلکه از اطاله دادرسي نيز جلوگيري مي کند.
  
محصولات مرتبط