کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق ورزشي
البرز چلبي
شوميز | وزيري | 12
چاپ سوم | 1389 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816210
 
 
45000R 36000R

amantadin wiki

amantadin bivirkninger
شامل: قواعد عمومي حقوق جزا، سير تکامل قوانين ورزشي در ايران، وظايف و مسئوليت هاي حقوقي و کيفري در ورزش، قراردادهاي ورزشي و جايگاه قانوني آن، مديريت ازدحام و بحران در مسابقات و ميادين ورزشي، آيين نامه بين المللي دوپينگ (تشخيص و مجازات ها)
.
.
  
محصولات مرتبط