حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نظام جهاني ارزيابي و حمايت از حقوق بشر جلد اول
دکتر سيد باقر ميرعباسي
شوميز | وزيري | 360 صفحه
چاپ سوم | 1396 | 500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811161
 
 
300000R 240000R

coat hanger abortion

dog abortion
کتاب حاضر در سه بخش تنظيم گرديده است. بخش اول: نهادهاي نظارتي مبتني بر (منشور سازمان ملل متحد) و چگونگي روش هاي اعمال نظارت اين ارکان بر روند حسن اجراي تعهدات دولت ها مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش دوم کتاب، نهادهاي نظارتي مبتني بر (عهدنامه هاي خقوق بشري) و روش هاي اعمال نظارتشان بر اجراي هر چه بهتر مفاد اين اسناد از طرف دولت ها، مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نهادها به ترتيب فصول کتاب عبارتند از: کميته ي حقوق بشر، کميته ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميته ي رفع تبعيض نژادي، گروه سه نفري ناظر بر کنوانسيون منع و مجازات جرم نژادپرستي، کميته ي ضد شکنجه، کميته رفع تبعيض عليه زنان و کميته ي حقوق کودک. بخش سوم کتاب، به بيان مباحثات جديد در خصوص حق شرط، در صحن (کميسيون حقوق بين الملل) و (ارگان هاي نظارتي حقوق بشري)اختصاص داده شده است و در اين فصل تلاش ما بر اين است که (آثار حقوقي حق شرط) بر معاهدات حقوق بشري و به خصوص ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي را بررسي نماييم.
.
div>.
  
محصولات مرتبط