کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نحوه عملي رسيدگي به جرائم چک، سفته و برات
منصور اباذري فومشي
شوميز | وزيري | 246
چاپ سوم | 1391 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786009172047
  موجود نیست
 
60000R 48000R
چک هم به صورت شکايت کيفري در دادسرا و محاکم کيفري قابل طرح و پيگيري است و هم با طرح دعاوي حقوقي در محاکم حقوقي قابل وصول است. اين نوشتار در دو بخش تئوري و عملي تدوين يافته است، بخش اول بررسي تئوري مربوط به چک سفته و برات و بخش دوم نحوه عملي رسيدگي به شکايات و دعاوي اختصاص يافته و در بخش دوم با گردآوري آراي متعدد محاکم بدوي، تجديد نظر و ديوان عالي کشور تجربه و رويه علمي قضاوت گذاشته شده تا انديشه هاي قضايي جان مايه علم حقوق شود و بر پويايي علم حقوق بيافزايد. مزيت اين نوشتار بر روان نويسي و عملي نمودن علم حقوق قرار گرفته است.
.
.
  
محصولات مرتبط