حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق بشر و امنيت فرهنگي تحت چالش ماهواره
دکتر عسکر جلاليان،اعظم ايل زکي
شوميز | وزيري | 312 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003166677
 
 
180000R 144000R
اين کتاب مشتمل بر: ماهواره و قواعد حاکم بر پخش برنامه هاي ماهواره اي. برنامه هاي ماهواره اي و حقوق بشر، در اسناد حقوق بشري. ماهواره و امنيت فرهنگي.
  
محصولات مرتبط