معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه -آسیب شناسی قوانین < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
آسيب شناسي فقهي قوانين بررسي موضوعات
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 253 صفحه
چاپ اول | 1388 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649813417
 
 
40000R 32000R

viagra

viagra
از روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي تلاش براي انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلامي، وجهه ي همت شوراي انقلاب، دولت موقت و پس از آن مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادهاي قانونگذاري از يک سو و شوراي نگهبان به عنوان نهادهاي قانونگذاري از يک سو و شوراي نگهبان به عنوان نهاد نظارت بر مشروعيت قوانين از سوي ديگر قرار گرفت. اين رويکرد مثبت و بجا از آنجا که با آهنگي نسبتاًٌ پرشتاب و بدون کارشناسي فقهي – حقوقي کافي، صورت گرفت به زودي موجب بروز آشفتگي هايي در بخش هاي مختلف، به ويژه در نظام دادگستري و آيين دادرسي، گرديد؛ به همين سبب، به رغم اصلاحات و تغييرات بسياري که در جهت انطباق قوانين با موازين اسلامي صورت گرفته است، همچنان کاستي ها و نواقص فرواني در قوانين مشاهده مي شود که بايد بر اي اصلاح آنها اقدام کرد. بدين سبب (مرکز تحقيقات فقهي) که يکي از مراکز زير مجموعه ي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به ايجاد گروه بررسي قوانين مبادرت نمود و با استفاده از فضاي حوزه و دانشگاه، به کارشناسي نواقص و اشکالات قوانين همت گمارد، که حاصل تلاش دو ساله ي اين گروه در سه مجموعه (آسيب شناسي فقهي قوانين کيفري، آسيب شناسي فقهي و قوانين حقوقي، آسيب شناسي فقهي- قوانين بررسي موضوعات) جمع آوري گرديده است.
.
.
  
محصولات مرتبط