آیین دادرسی کیفری < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
گفته ها در قانون آيين دادرسي کيفري
دکتر موسي رحيمي،دکتر رضا رحيمي دهسوري با مقدمه دکتر علي مهاجري
گالينگور | وزيري | 720 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001584794
  موجود نیست
 
400000R 320000R
مقدمه دکتر علي مهاجري: هستي و خلقت بر مدار نظم و آيين است. نظم به عنوان کيمياي گردش تکويني مجموعه نظام خلقت مبيّن اين ضرورت در تمام اموري است که بشر در انجام آنها ايفاي نقش ميکند. احکام و ضوابط معاملات، عبادات، اشتغالات و هر فعلي که در قلمرو انديشه ميگنجد همگي دلالت بر وجود نظم و آيين و ضرورت آن در عملکردهاي آدمي است. دادرسي به عنوان يک ضرورت اجتنابناپذير نيز مستثني از اين بايسته نيست. امروزه انجام منظم و منطبق بر اصول دادرسي منصفانه رسيدگيهاي کيفري، يکي از ملاکها و معيارهاي ارزشگذاري براي هر سيستم قضايي است. اداره رسيدگي کيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا مرحله دادرسي، براساس آيين و نظامات تشريح شده قانونگذار در گرو دستيابي به مباني وضع اين آيين و اهدافي است که در جهت صيانت از امنيت قضايي شهروندان در جامعه مورد نظر بوده است و اين دستيابي ممکن نيست مگر با ورود به لايههاي زيرين قانون وکالبدگشايي پيکر مقررات و اين ورود نيز در گرو بهرهمندي از انديشه خردورزاني است که همت خويش را مصروف تبيين مقررههاي قانوني و رونمايي از اهداف بلند قانونگذار نمودهاند. اثر حاضر که حاصل زحمت و تلاش وافر آقايان موسي رحيمي و رضا رحيمي دهسوري است، در نوع خود ميتواند دستيابي کاربران حقوق و قضا در عرصه رسيدگيهاي کيفري را محقق نمايد. اين اثر نه تنها رهآورد مذکور را براي ارتقاء سطح دادرسي کيفري به دنبال دارد، بلکه خود، به نحوري نقش آيين دادرسي کيفري را در نظام قضايي ايران آشکار ميسازد. مطالعه اثر حاضر که از يک طرف تجربه کار قضايي به عنوان مهمترين رکن نگارشهاي کاربردي و از طرف ديگر حاصل نگارندگان آن است، به علاقمندان به حقوق شکلي در سيستم جزايي ايران خصوصاً به مقامات محترم قضايي، وکلاء و دانشجويان و محققان عرصه حقوق جزا توصيه ميشود.
  
محصولات مرتبط