حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
قراردادهاي تجارتي
دکتر حشمت الله سماواتي
شوميز | وزيري | 416صفحه
چاپ اول | 1393 | 1000نسخه
جنگل، جاودانه
9786003162471
 
 
150000R 120000R
در اين کتاب ابتدائاً به تشريح قواعد کلي نظام حاکم بر قراردادهاي تجاري و نيز بيان ويژگي هاي اين عقود پرداخته مي شود و سپس طي فصول متعدد برخي از قرارداهاي تجاري را جداگانه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. مطالب اين کتاب در ده فصل تقديم مي گرديده است.
  
محصولات مرتبط