حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
آزادي مذهب از منظر حقوق بين الملل: با بررسي آراء ديوان اروپايي حقوق بشر
سيد محمد امين موسوي
شوميز | رقعي | 160صفحه
چاپ اول | 1394 | 1000نسخه
جنگل، جاودانه
9786003161849
 
 
75000R 60000R
در بخش ماهيت شناسي مفهوم حق ها و تعهدات بين المللي، به چگونگي حق شدن حقوق در نظام بين الملل اشاره شد و اينکه حق هاي بين المللي، امتداد حقوق داخلي در عرصه بين المللي است. بدين معنا که اعتبار حق هاي بين المللي،در نهايت به اراده اعتبارکنندگان حق هاي داخلي ختم مي شود. تا حقي در نظام داخلي، حق شناخته نشود و پذيرفته نگردد.دولت نماينده آن، چنين حقي را به مثابه حق بين المللي نمي بايست به رسميت بشناسد. چرا که دولت در اين مفهوم، اعلام کننده اراده ملت است و دولت -ملت از هم جدا نيستند.حال چگونه ممکن است مردمي که در نظام داخلي حقي را مطلقا يا مشروطا به رسميت نمي شناسند. در صحنه بين المللي به رسميت بشناسند؟ از اين رو نوعي نسبيت حقانيت در حق هاي بين المللي در رابطه با دولت هاي پذيرنده، وجود دارد. مطابق حقوق بين الملل، دولت ها به مثابه ملت ها، حق دارند. گزاره هاي مدعي حق هاي بين المللي در متون بين الملل را به مثابه حق، به رسميت نشناسند يا آن گزاره اعتباري مدعي حق را به گونه اي مشروط محق بدانند و با آن همسو شوند و اين موضوع در صورت اتحاد اراده دولت-ملت همواره صادق خواهد بود. لذا با توجه به تعريف (مذهب)، مفهوم گزاره اعتقادي(آزادي مذهب) و ماهيت حق در عرصه بين المللي، اين سوال به ذهن متبادر مي شود که وضعيت حق آزادي مذهب در نظام حقوق بين المللي چيست؟ آيا چنين حقي، وجودي فراتر از اراده دولت ها داشته و دولت ها متعد به قبول آن مي باشند يا گزاره اي اعتقادي است که با تمام اطلاق مفهوم آن، سوداي حق شدن در عرصه بين الملل دارد و اين سودا منوط به پذيرش دوبت ها مي باشد و در نهايت در نسبيتي اعتباري قرار خواهد داشت...
  
محصولات مرتبط