حقوق بشر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نگاهي ديگر: بازبيني متون منثور ادب فارسي از منظر حقوق کيفري
دکتر مريم محمودي
شوميز | رقعي | 136 صفحه
چاپ اول | 1393 | 1000نسخه
جنگل،جاودانه
9786003162297
 
 
80000R 64000R
اين کتاب در دو فصل کلي تنظيم شده است: فصل اول بيشتر جنبه ايضاحي و تعريفي و تاريخي دارد که در آن به اجمال برخي از مفاهيم و اصطلاحات حقوقي و به ويژه حقوق جزا شرح و تبيين شده و حيطه و محدوده کار مشخص گرديده است. در فصل دوم کتاب آثار منثور ادب فارسي متعلق قرن هاي پنجم و ششم هجري قمري از منظر حقوق جزا مورد بازبيني قرار گرفته استو در اين فصل مفاهيم متعدد جرم و معنا و مفهوم آن در متون ادبي تبيين گرديده و مصاديق آن ارائه شده است . سپس به مساله مجازات و مباحث مربوط به آن از جمله اصول حاکم بر مجازات ها و اهداف و انواع مجازات در متون ادبي پرداخته شده است. بخش آخر اين فصل به مبحث آيين دادرسي کيفري، ادله اثبات دعوي و معرفي مقامات قضايي در متون ادبي اختصاص يافته است.
  
محصولات مرتبط