آموزشی کودکان < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
Lets Go 2nd Edition
Ristuku Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins and Steve Wilkinson 1386
مجموعه حاضر داراي7 سطح مي باشد و براي کودکاني که تازه شروع به يادگيري زبان کرده اند است. از ويژگي هاي اين مجموعه برنامه درسي مبتني بر دستور زبان و با ديالوگ هاي مشخص است. مجموعه حاضر شامل کتاب دانش آموز، کتاب تمرين، کتاب معلم، کتاب داستان، فلش کارت و سي دي مي باشد.
 Starter  
 Level 1  
 Level 2  
 Level 3  
 Level 4  
 Level 5  
 Level 6  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
انتشارات جنگل
30000R
18000R
.
0R
0R

محصولات مرتبط