مهارت خواندن < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
Reading And Thinking in English
Tom McArthur 1386
مجموعه حاضر شامل چهار کتاب مي باشد. خواندن و درک مطلب براي دانش آموزان زبان انگليسي ، هدف اين مجموعه است. مطالب اين مجموعه شامل گزارش ها، مجلات، اخبار و ... مي باشد.هدف ازاستفاده از اين مطالب براي تمرکز بر متن و بالا بردن قدرت بحث است.
 Order  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
آکسفورد
25000R
17500R
آکسفورد
25000R
17500R
آکسفورد
20000R
14000R
آکسفورد
15000R
10500R

محصولات مرتبط